Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:  

De heer A.H Huisveld, H.o.d.n. Homefield Light and Sound

Sint josephstraat 4 4901 GN Oosterhout Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 67612911  


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede huur en verhuur van geluids-, licht- en beeldapparatuur en aanverwante zaken al dan niet in combinatie met het verrichten van de daarmee verband houdende werkzaamheden van A.H Huisveld, h.o.d.n. Homefield Light and Sound gevestigd te Oosterhout, hierna te noemen “Homefield”. 2. De koper c.q. huurder c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de te huren of gehuurde respectievelijk de krachtens een overeenkomst van koop te leveren c.q. geleverde geluids-, licht- en beeldapparatuur en de daarbij behorende onderdelen, materialen, accessoires. 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen en/of deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten. 8. Indien Homefield deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Homefield hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.   
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Homefield gedane aanbieding heeft geaccepteerd. 2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Homefield een opdracht verstrekt, is Homefield eerst aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Opdrachten dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aard en inhoud van de opdracht.  
  Homefield Light And Sound.  
3. Mondelinge afspraken, aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Homefield eerst nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.    
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Homefield zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Homefield het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Homefield niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Homefield gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. tarieven en/of levertermijnen aan te passen. 4. Aanbiedingen, offertes, tarieven en prijzen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten c.q. bestellingen. 5. Getoonde modellen alsmede opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, eigenschappen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Homefield zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 6. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle daarbij geleverde ontwerpen, tekeningen en/of berekeningen aan Homefield te retourneren. 7. Homefield heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.   
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven 1. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden zijn overeengekomen, zal Homefield haar vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Homefield. 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is Homefield gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief. 4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, reiskosten, parkeergelden, overnachtingskosten, energiekosten, kosten van eventuele benodigde vergunningen c.q. ontheffingen en kosten gemoeid met intellectuele eigendomsrechten van derden (zoals afdrachten aan Buma Stemra, Sena, Videma, Brein e.d.), alsmede administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.  
  Homefield Light And Sound.  
5. Homefield is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Homefield en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding. 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Homefield bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij. 7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Homefield (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijs- en/of tariefwijzigingen bij de door Homefield ingeschakelde derden, is Homefield gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.  b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Homefield heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Homefield er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.   
Artikel 5: Inschakeling derden Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Homefield het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Homefield.   
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden, tijdig op de door Homefield gewenste wijze aan Homefield ter beschikking stelt; b. hij voor het aangaan van de overeenkomst een geldig identiteitsbewijs overlegt; c. eventuele door de wederpartij aan Homefield verstrekte geluidsdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten; d. Homefield op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; e. de locatie waar Homefield de werkzaamheden verricht, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Homefield te stellen eisen betreffende temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden; f. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Homefield hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;  
  Homefield Light And Sound.  
g. de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht in zodanige staat is dat Homefield ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten; h. Homefield op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht vanaf het moment van opbouw tot en met het moment dat de afbouw gereed is, kan beschikken over adequate aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en desgewenst krachtstroom overeenkomstig de opgave van Homefield. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij; i. er op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht een ruimte beschikbaar is waar de zaken c.q. onderdelen alsmede gereedschappen, hulpmiddelen, materieel en overige eigendommen van Homefield opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal kan plaatsvinden; j. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Homefield en/of de door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen waaronder bijvoorbeeld beveiliging en toezicht aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden; k. obstakels en/of complicaties die relevant zijn voor de uitvoering c.q. voortgang van de overeenkomst door de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Homefield worden gemeld; l. de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht goed bereikbaar is en/of één of meerdere parkeerplaatsen in de nabijheid van de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, voor Homefield beschikbaar zijn, indien Homefield hier om verzoekt. 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Homefield voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens. 3. Homefield zal de door de wederpartij verstrekte gegevens en informatie, vergunningen, ontheffingen en bescheiden vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 4. De wederpartij verleent toestemming aan Homefield voor het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor promotionele doeleinden. 5. De wederpartij verleent toestemming aan Homefield om voor en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden reclame te maken door middel van het ter beschikking stellen van visitekaartjes, flyers en andere reclame-uitingen. 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Homefield gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Homefield nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Homefield om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.    
  Homefield Light And Sound.  
Artikel 7: Huur en verhuur 1. Dit artikel is naast de overige algemene voorwaarden specifiek van toepassing op de huur en verhuur van zaken. De huurperiode, prijs, bepalingen met betrekking tot annulering en overige specifieke afspraken met betrekking tot het gehuurde kunnen worden vermeld in een aparte huurovereenkomst. 2. Homefield is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan. 3. Bij het aangaan van de huurovereenkomst dient de wederpartij een geldig legitimatiebewijs te overleggen. 4. De wederpartij dient het gehuurde direct bij het ophalen c.q. direct na ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij zo snel mogelijk - maar uiterlijk binnen 8 uur na ontvangst van het gehuurde - aan Homefield te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat door de wederpartij te zijn ontvangen. 5. De wederpartij verklaart over voldoende kennis te beschikken om de zaken zelf op de juiste wijze te installeren en te gebruiken overeenkomstig de bestemming. 6. Indien de zaken door de wederpartij bij Homefield worden afgehaald c.q. worden teruggebracht, dient hij over adequaat en veilig vervoer te beschikken. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die tijdens of bij het vervoer ontstaat. 7. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan c.q. constatering aan Homefield te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. 8. Homefield is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt c.q. het gehuurde wordt opgeslagen te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Homefield of haar gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend. 9. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Homefield of - na haar uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van Homefield. Defecte onderdelen dienen aan Homefield te worden geretourneerd. 10. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag c.q. bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode. 11. Indien partijen zijn overeengekomen dat Homefield het gehuurde bij de wederpartij aflevert c.q. ophaalt, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen. 12. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij Homefield wordt teruggebracht, c.q. niet kan worden opgehaald door Homefield wegens een omstandigheid die aan de wederpartij is toe te rekenen, wordt - naar keuze van Homefield en zonder dat zij daar melding van hoeft te maken - de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel wordt de wederpartij van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in verzuim te zijn en dient de wederpartij het gehuurde onverwijld terug te bezorgen. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien waaronder ondermeer begrepen de kosten van het inhuren van zaken  
  Homefield Light And Sound.  
ter vervanging van het gehuurde zijn voor rekening van de wederpartij onverminderd het recht van Homefield op volledige schadevergoeding. 13. Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de oorspronkelijke emballage en in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, terug te brengen of voor afhalen door Homefield ter beschikking te stellen. 14. Homefield zal het gehuurde na retourontvangst direct inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage - voor rekening van de wederpartij. 15. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Homefield. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Homefield. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is. 16. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Homefield te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Homefield. 17. Homefield is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom. 18. De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij een door Homefield te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde. 19. Homefield is, noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel danwel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Homefield of haar leidinggevend personeel op directieniveau. 20. De wederpartij vrijwaart Homefield tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Homefield via verhuur ter beschikking gestelde zaken.   
Artikel 8: Levering, termijnen 1. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen tenzij anders overeengekomen. Indien Homefield de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn leveringsverplichtingen alsnog na te komen. 2. Homefield is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk door Homefield kan worden gefactureerd.  
  Homefield Light And Sound.  
3. Het risico betreffende de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de zaken het pand van Homefield verlaten of het moment waarop Homefield aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald. 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. 5. Bij het installeren van gehuurde zaken op locatie, wordt ten aanzien van deze zaken onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken ter plaatse aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. 6. Transport van de zaken geschiedt op een door Homefield te bepalen wijze. Indien transport geschiedt door Homefield, komt het transport voor rekening van de wederpartij maar voor risico van Homefield. Homefield is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met het transport door derden. 7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat transport van de zaken geschiedt voor risico van Homefield, maar voor rekening van de consument. 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden op het overeengekomen moment te verrichten en/of de zaken aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet op de overeengekomen datum worden afgehaald, is de wederpartij per direct in verzuim. Homefield heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen of te verhuren. Een en ander, zonder dat hieruit voor Homefield een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.   
Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst 1. Indien de overeengekomen levering van de zaken c.q. de aanvang of voortgang van de daarbij behorende werkzaamheden wordt vertraagd doordat: a. Homefield niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de wederpartij heeft ontvangen; b. Homefield niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Homefield recht op een zodanige verlenging van de leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Homefield zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Homefield gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.  
  Homefield Light And Sound.  
3. Homefield is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Homefield dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen en/of zaken van de wederpartij c.q. derden zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen. 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Homefield met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Homefield zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Homefield in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.   
Artikel 10: Meer- en minderwerk 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en/of leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht. 2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Homefield en de wederpartij overeengekomen te worden. Homefield is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.   
Artikel 11: Emballage 1. Indien de zaken door Homefield worden geleverd in emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage eigendom van Homefield. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is. 2. Homefield is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Ingeval de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, is Homefield verplicht deze emballage terug te nemen en zal Homefield de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij restitueren. 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding. 4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, is Homefield gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Homefield kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening brengen. 5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Homefield de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.    
  Homefield Light And Sound.  
Artikel 12: Klachten 1. De wederpartij is verplicht de zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Homefield te melden. 2. Overige klachten ten aanzien van de zaken dienen direct na ontdekking, schriftelijk aan Homefield te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking - schriftelijk aan Homefield te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Homefield is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument. 7. De wederpartij dient Homefield in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Homefield te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Homefield ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Homefield te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. 9. Geen klachten zijn mogelijk indien de wederpartij de uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen ten aanzien van zorg voor en gebruik van de zaken niet naleeft c.q. handelt in strijd met de door Homefield verstrekte instructies en/of gebruiksaanwijzingen.   
Artikel 13: Garanties 1. Homefield zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd en staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de zaken, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. zaken nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 2. Indien voor de zaken door de fabrikant of leverancier ten aanzien van capaciteiten, functionaliteiten e.d. een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Homefield zal de wederpartij hierover informeren. 3. Homefield garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij ze wenst te gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 4. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Homefield kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken c.q. het alsnog  
  Homefield Light And Sound.  
op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs c.q. de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Homefield. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.   
Artikel 14: Aansprakelijkheid 1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Homefield gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Homefield geen enkele aansprakelijkheid. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Homefield slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Homefield voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 4. Indien Homefield aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Homefield te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Homefield niet uitkeert of de schade niet onder een door Homefield gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Homefield beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor het gehuurde, de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden. 5. De wederpartij dient Homefield uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken. 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 7. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Homefield op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken of in strijd met de door of namens Homefield verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) en/of ondeskundige installatie c.q. ophanging van de zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Homefield verstrekte gegevens en/of bescheiden; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Homefield; f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de zaken heeft gemaakt. 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Homefield uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.   
  Homefield Light And Sound.  
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Homefield of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Homefield de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.   
Artikel 15: Betaling 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. 2. In geval van huur geschiedt betaling contant voorafgaand aan het ter beschikking stellen van het gehuurde aan de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3. Homefield is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Homefield een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 5. Indien na aanmaning door Homefield betaling alsnog uitblijft, is Homefield bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 6. De in lid 5 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering. 7. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Homefield gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 6 van dit artikel te berekenen en voor het  meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen. 8. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Homefield gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 9. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Homefield gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft Homefield eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.   
  Homefield Light And Sound.  
10. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Homefield ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 11. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Homefield te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Homefield. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.   
Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten 1. Homefield is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Homefield in het kader van de overeenkomst geleverde zaken c.q. bescheiden waaronder ondermeer begrepen configuraties, ontwerpen, rapporten, tekeningen, software. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Homefield voorbehouden. 3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Homefield geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Homefield. 4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Homefield te verstrekken of verstrekte gegevens, informatie e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Homefield door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Homefield voor aanspraken van deze derden.   
Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud 1. Homefield behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Homefield heeft voldaan. 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.   
  Homefield Light And Sound.  
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden. 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen. 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen. 6. De wederpartij is verplicht Homefield direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendom sof overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust. 7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Homefield heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Homefield te bewaren. 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Homefield op haar eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Homefield een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Homefield en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Homefield op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.   
Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Homefield gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  
  Homefield Light And Sound.  
Artikel 19: Overmacht 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Homefield, is Homefield gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Onder overmacht aan de zijde van Homefield wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Homefield, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Homefield. 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Homefield en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen. 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Homefield tot aan dat moment na te komen.   
Artikel 20: Annulering, opschorting 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Homefield een door Homefield nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Homefield gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Homefield is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Homefield in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen. 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Homefield vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 4. Homefield is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding. 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Homefield gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Homefield is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen. 6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Homefield gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat,  
  Homefield Light And Sound.  
is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Homefield te vergoeden. 7. Homefield is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Homefield van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Homefield tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.   
Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 1. Op de tussen Homefield en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Homefield is gevestigd, zij het dat Homefield altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Homefield. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Homefield schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.